Kształtowanie cen transferowych.

Dyskusja dotycząca kształtowania cen transferowych w przedsiębiorstwach wielonarodowych jest od kilkudziesięciu lat szeroko dyskutowana w literaturze światowej. Geneza ta odgrywa w przedsiębiorstwie zasadniczą rolę, gdyż sposób określania cen transferowych ma duży wpływ na motywację menedżerów spółek zależnych do maksymalizowania zysku oraz ocenę wyników finansowych osiąganych przez te podmioty. Polityka w zakresie cen transferowych ma ogromny wpływ na pozycję całej firmy. Spółki wielonarodowe muszą mieć na uwadze nie tylko zyski pochodzące z krajowych i zagranicznych inwestycji, ale także ich wzajemne oddziaływanie. Wzajemne powiązania, na przykład przychody z oddziału w Japonii mogą zwiększyć ilość środków finansowych na badania prowadzone w Wielkiej Brytanii, a niskie ceny na komponenty z Meksyku obniżą koszty produkcji w Japonii i pozwolą na agresywniejszą zewnętrzną politykę cenową lub poprawią rentowność japońskiego oddziału. Właściwie określona polityka cen transferowych to taka, która pozwala na realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa. Efektywność polityki cen transferowych przedsiębiorstwa ocenia się zasadniczo według dwóch kryteriów. Pierwszym jest ocena, czy praktyka cen transferowych sprzyja podejmowaniu decyzji ekonomicznych pozytywnie wpływających na wyniki przedsiębiorstwa. Decyzje te mogą dotyczyć inwestycji kapitałowych, poziomu produkcji półproduktów i produktów oraz stosowanych cen na półprodukty i produkty sprzedawane podmiotom niezależnym. Drugi warunek efektywności polityki cen transferowych jest zdecydowanie trudniejszy do spełnienia. Poziom cen transferowych ma decydujący wpływ na zyski poszczególnych podmiotów, a zatem również na ocenę wyników finansowych poszczególnych spółek należących do grupy. Dokumentacja cen transferowych musi być w związku z tym tak kształtowana, aby menedżerowie byli sprawiedliwie oceniani za wkład, jaki zarządzane przez nich zakłady wnoszą do całego przedsiębiorstwa. Toteż można stwierdzić, iż podstawową trudność stanowi obmyślenie takich praktyk dotyczących kształtowania cen transferowych, które będą poprawiać wyniki całego przedsiębiorstwa, a jednocześnie będą pozwalały na pomiar i ocenę wyników w sposób postrzegany przez menedżerów poszczególnych oddziałów jako sprawiedliwy. Należy jednakże podkreślić, iż jest to jeden z najtrudniejszych problemów, jaki muszą rozwiązać zarządy przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *